2022. szeptember 29., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Újjáépítették a nagyernyei református templom tornyát

Hálaadó istentisztelettel ünnepelte 2022. május 29-én a nagyernyei református gyülekezet, hogy templomát sikerült teljesen felújítani, és az 1946-ban ledőlt templomtornyot újjáépíttetni. „A gyülekezet visszakapta, amit elveszített, megmaradásunk jelképét, Isten szent házát. Az újjáépítés, javítás befejeződött, a hit építése, megerősítése tovább folytatódik” – mondta Szász Attila nagyernyei református lelkipásztor. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik támogatták a templom felújítását: Magyarország kormányának, az Erdélyi Református Egyházkerületnek, az adakozó, segítő gyülekezetnek, a helyi önkormányzatnak. 

A templomszentelő istentiszteletet megelőzően Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke és Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője leleplezte a templomfelújítás emlékére állított emléktáblát, majd ünnepélyes szalagvágással avatták fel a megújult templomot. A hálaadó istentiszteletet a szép számban összegyűlt református hívek a templom udvarán kivetítőn is követhették. 


Jakab István, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperese mondott elsőként köszönetet azért, hogy a nagyernyei gyülekezet több évtizedes vágya valóra válhatott. Kató Béla püspök hangsúlyozta: „Nincsen templom torony nélkül. A torony minden korban felhívja a figyelmet a településre, és a nagyernyei gyülekezet azért ad hálát, mert templomának újra van tornya. A gyülekezet akarta és áldozatot hozott templomának felújításáért, tornyának megépítéséért” – tette hozzá, majd áldást kért Nagyernye templomos népére. 

Szász Attila lelkipásztor köszöntötte az ünneplőket: Kató Bélát, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét, Brendus Rékát, Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetőjét, Percze Lászlót, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulját, Vass Levente egészségügyi minisztériumi államtitkárt, Tőkés Zsoltot, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnokát, Jakab Istvánt, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperesét, Nagy Győzőt, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye főgondnokát, valamint a jelen levő lelkipásztorokat, Kántor Attila nyugalmazott lelkipásztor esperest, volt nagyernyei lelkészt, Gál Adél Nagyernyéből elszármazott lisznyói lelkipásztort, Lakatos Péter és dr. Rád András László lelkipásztorokat, a szomszéd települések lelkészeit, a helyi unitárius lelkipásztort és római katolikus plébánost, gondnokokat, presbitereket, az építési felügyelőt, a kivitelező cég képviselőit, munkásait és munkatársait, a helyi önkormányzat és iskola képviselőit, támogatókat, elszármazottakat.

 Percze László, Jánosi Ferenc, Brendus Réka, Kató Béla, Szász Attila és Nemes Gyula elvágták az avatószalagot

Fotók: Antalfi Imola 


„Boldogok vagyunk, mert egy olyan templomot tudhatunk magunkénak, mely az elmúlt négy évben teljesen felújíttatott és az 1946-ban ledőlt templomtorony újjáépülhetett. A lehetetlennek tűnő cél elérése érdekében Isten kirendelte mellénk küldötteit is, anyaországunk kormányát, építő püspökünket, a segítőket, adakozókat, szívét kitáró gyülekezetünket, és így Máté Krisztina, valamint Barla Attila tervezők, Koré József helyi vállalkozó és munkatársai munkája által újjáépült a torony, melyben helyet kapott egy kis egyházközségi múzeum, valamint gyerekmegőrző is, megjavíttatott a templom tetőszerkezete, megtörtént a külső és belső javítás, újjáépült a templomfeljárat, a portikus, elkészült a kőtámfal, térkövezés, kerítés és székely kapu. Az újjáépítés, javítás befejeződött, a hit építése, megerősítése tovább folytatódik” – mondta Nagyernye református lelkipásztora. Amint Nemes Gyula, a helyi református egyházközség főgondnoka fogalmazott, „e szent helyen már 1640-től református istentiszteleti hajlék állott. A templom 1780–1788 közt épült kőből, a hajdani sövény- és vályogfalú oratórium helyére – csodálatra méltó közösségi összefogással. A templom négy fiatornyos tornya azonban 1946-ban ledőlt, magával rántva a hajórész tetőszerkezetét is. A hajlék 1951-re épült vissza torony nélkül, mellette 1977-től kis harangláb van. A ledőlt torony ügye azóta is szívügye, fájdalma maradt a nagyernyei reformátusoknak”. Emlékeztetett, hogy 2007-ben a helyi önkormányzat támogatásával kiadott falutörténetben dr. Nagy Lajos rétyi körorvos, helytörténész, Nagyernye szülötte ezt írta: „Hiába díszesebb az új harangláb, mint volt az ideiglenes, úgysem tudja pótolni a régi – négy kicsi toronnyal ékesített – tornyot. Nemcsak a templom, a falukép is csonka, hiányzik a képből a gömbbel ékesített szimbólum, amely büszkén hirdeti, hogy ebben a községben reformátusok is laknak. A mai technikai fejlettség, a híveknek az eddigi időkhöz viszonyított jobb módja, a külföldi testvérgyülekezetek segítsége talán lehetőséget teremthet a közeljövőben a torony fakszimile visszaépítésére. Nagy hiányt pótolna!” Nemes Gyula hozzátette: az az idő is elérkezett, amikor erre sor kerülhetett: 2018–2022 közt nemcsak a torony épült vissza, de az istentiszteleti hajlék és a kertje is megújult, megszépült. 


Jánosi Ferenc, Nagyernye polgármestere köszönetet mondott mindazoknak, akik hittek és hisznek a református egyház értékeiben, s azokat felelősségteljes, lelkiismeretes munkával ápolják és gyarapítják. „Mi, erdélyi magyarok azt valljuk, hogy amilyen felelősséggel éljük meg a jelent, olyan lesz a jövőnk is. Ez érvényes hitéletünkre is: amint vetünk, úgy aratunk” – mondta. Hozzátette: „Keresztyén hitünknek közösségteremtő, társadalommegőrző és nemzetmegtartó ereje van. Az igazság az, hogy a keresztyén hit nem búvóhely, ahova elrejtőzhetünk a mindennapok problémái elől, hanem pajzs, amivel felvértezve felvehetjük a harcot akár az ördög mesterkedéseivel szemben is. Ne azt kérjük, hogy Isten áldja meg terveinket, hanem azt, hogy mutassa meg nekünk az Ő terveit, mert azok már eleve áldottak. Szilárd meggyőződésem, hogy a templomtorony visszaépítése is már Istenünk előre megáldott tervei közt volt. Hála és dicsőség a mindenható Úristennek, de köszönet az anyaországi kormánynak is”. 

Vass Levente államtitkár örömét fejezte ki azért, hogy a templomtornyot sikerült újjáépíteni, a templomot felújítani, aminek úgy van értelme, „ha azt meg tudjuk tölteni a szegények, a rászorulók támogatásával”. „A 76 éve ledőlt torony most régi szépségében újra áll, és kívül-belül megújult a nagyernyei református templom” – fogalmazott Brendus Réka főosztályvezető. Kiemelte, Erdély-szerte számtalan templom megújul, ami az egész erdélyi közösség megújulását, megerősödését jelenti. Hiszen, mint mondta, feladatunk megőrizni az eleinktől kapottakat, és átadni hagyatékként a következő nemzedékeknek. A hálaadó istentiszteletet a vallásórás fiatalok és a Retró ificsoport, valamint az Ergom ifjúsági zenekar előadása tette szebbé, az ünnepség nemzeti himnuszunk eléneklésével zárult.